Een heerlijke nagtrust gehad, maer helaesch van korte duur.  De jonghste kindeeren sijn togh wel heel stoer omdat sij om 6.15 uur alreedsch klaer wacker waeren ende d’oudsten (inclusief de leijdingh) nogh allemael laaghen te ronken) begonnen we met eene lecker ontbijtje. Maer niet voordat we hadden gesonghen om  de geboortedagh van eene van den kockinnen te vieeren.

Twee herauten kwamen na de maeltijt ’t laetste nieuwsch brenghen. De kasteelvrouwe ende de kasteelheer sijn niet meer in staet om ’t kasteel te runnen. Dusch moet er eene nieuwe bewoner koomen.  Er sijn 8 groepen die dit baentje wel sien sitten ende sij gaen desche weeck tegen elkaer strijden in diversche bekwaemheden. Met desche activiteijten kan je goud- off silverlinghen verdienen. De groep met de meeschte goud- ende silverlinghen aen ’t eijnt van den weeck moogt sigzelve de trotsche eijgenaersch noemen van ’t kasteel. Maer eersgt moet eene groep herkenbaer sijn ende eene groepslogo maeken.

Met ’t oogh op veel goud- ende silverlinghen werden de handen g’leyck uijt de mouwen gestoken ende er wert aerdigh op losch geknutseld. Maer ’t resultaet sijt er evenzo daernaer. Pragtighe creatiesch kwamen tot stant ende elck groep sijt heden duid’leyck herkenbaer.

Na de lunch (broot met ooverheerlijke soep) eeven eene rust momentje voor iedereen. soo kon er op de slaepzaelen diversche tactieken bekokstooft worden. (Maer ick denck dat sij gewoon eeven laaghen te luieeren).

En dan op de staelen rosch met s’n allen rigtingh Esbeeck. Want gindsch liepen op ’t landgoet eene paer rare snuijtersch rond. Je moest sij goet soeken, want sij hadden sigzelve goet versgtopt om maer niet ontdekt te worden. Geluckigh hadden we eene kaert met aenwijsinghe ende sijn sij allemael gevonden.

Terugh in ’t kasteel hebben de  koksch onsch verwent met eene recept van ooverzee. Wrapsch heette ’t ende ’t wasch egt super lecker. Daerna nogh eene vlaetje toe ende we konden er weer tegenaen.

d’avont wert verdeelt in 3 activiteijten. Voor d’onderdanen van 7 t/m 9 jaer wasch er eene  leucck veldspel verdeelt onder 4 onderdelen.  ’t wasch heel spannent ende de kindeeren ginghen er volop tegen aen.

De kindeeren van 10 ende 11 jaer mogten eene ouderwetsch ganzenbort spel spelen. Je sagh de concurrentiestrijt alreedsch naer boven koomen, want er wert wat heen ende weer geerend.

De kindeeren van 12 ende 13 jaer hadden ’t swaerder. Eersgt eeven elkaer schminken ende daerna ’t bosch in waer ’t egt heel donker is. alhier wert hun anghstpercentaaghe op de proef gestelt ende geluckigh heeft iedereen desche proef doorsgtaen.

Uiteijnd’leyck lagh iedereen weer veijligh in sijn bedje om uijt te rusten voor de volgende dag, want dat wort egt eene beproevingh.